محصولات

سنسور میل سوپاپ پراید

سنسور میل سوپاپ پراید

سنسور دور موتور ساژم

سنسور دور موتور ساژم

سنسور دور موتور زیمنس

سنسور دور موتور زیمنس

سنسور میل سوپاپ TIBA

سنسور میل سوپاپ TIBA

سنسور میل سوپاپ روا

سنسور میل سوپاپ روا

سنسور میل سوپاپ پژو

سنسور میل سوپاپ پژو

سنسور کیلومتر مگنتی

سنسور کیلومتر مگنتی پراید

سنسور میل سوپاپ SSAT

سنسور میل سوپاپ SSAT

سنسور دریچه گاز

سنسور دریچه گاز

محصولات در دست ساخت

بزودی ...

سنسور اکسیژن